KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informuję, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku mieszczący się przy ul. Leśna 24, 87- 800 Włocławek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: , pod numerem telefonu: 54 427 01 58

III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu:

1) rekrutacji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

2) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.. 6 ust.1 li. c RODO);

4) pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

5) realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zdania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentacji archiwalnej.

VI. Odbiorcy danych:Państwa dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W oparciu o Państwa  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                                                                                                                                                   Administrator Danych Osobowych

 

Polityka plików cookies

Strona www korzysta z plików cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.

 

 

                                                    

Polityka prywatności

Utworzono: marzec 2021r.

Przez: <JK>