KLAUZULA  INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM
MONITORINGU WIZYJNEGO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek - e-mail: , tel. 54 413 46 66.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez e-mail: , telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.

 • Cele i podstawy przetwarzania
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa   wychowanków i pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku osób przebywających na terenie placówki, wewnątrz Ośrodka, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.  
 2. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku wychowanków, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest:
 • 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego                         w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej                                Administratorowi w oparciu o przepisy prawa, w związku z art. 108 Prawo Oświatowe.
 • 4 pkt. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej jako RODO,
 • 222 – 223 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

O stosowanym monitoringu wizyjnym informują również umieszczone na budynku placówki  tablice informacyjne o monitoringu i przetwarzaniu danych.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej w postaci obrazu
z monitoringu wizyjnego przez  okres nie przekraczający  3 miesięcy od dnia nagrania, po upływie okresu, o którym mowa, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe wychowanków, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 1. Odbiorcy danych

Zapisy z monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie osobom, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Utworzono: marzec 2021r.

Przez: <JK>