Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku..

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Ośrodka
 • E-mail:
 • Telefon: 54 413 46 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku 
 • Adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek
 • E-mail:
 • Telefon: 544134666

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zlokalizowany jest w dwóch budynkach przy ulicy Leśnej 24.

1. Budynek szkół (Szkoły Podstawowej nr 17 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5) wraz z budynkiem internatu.

2. Budynek Warsztatów Szkolnych.

Budynek szkół i internatu.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia na teren szkół i internatu.

Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Jedna para od strony ulicy Leśnej, druga przez bramę i parking, od ulicy Ptasiej.

Ze względu na specyfikę placówki, drzwi są zamykane na klucz ale po obydwy stronach umieszczony jest dzwonek, który informuje pracowników o wizycie interesanta.

Opis dostępności korytarzy i schodów.

Po przejściu przez drzwi, od ulicy Leśnej i skierowaniu się w prawo interesant dociera do pomieszczeń sekretariatu, gabinetu dyrektora, gabinetu pedagoga oraz pomieszczeń grup wychowawczych V i VI.

Po przejściu przez drzwi, od ulicy Leśnej i skierowaniu się na wprost, interesant dociera na schody prowadzące do internatu. Internat znajduje się na dwóch piętrach. Po wejściu na pierwsze piętro i skierowaniu się w lewo, interesant dociera do pomieszczeń grup IV i III. Po wejściu na drugie piętro interesant dociera do pomieszczeń grup II i I.

Po przejściu przez drzwi od ulicy Leśnej i skierowaniu się w lewo interesant dociera do pomieszczeń administracyjnych, gabinetu wicedyrektora ds. wychowawczych a następnie kierując się w lewo, na schody – do pomieszczeń lekcyjnych szkół i gabinetu wicedyrektora ds. dydaktycznych.

Po przejściu przez drzwi, od ulicy Ptasiej, interesant dociera do pomieszczeń, w których znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora Ośrodka, pedagoga. Następnie kierując się w prawo dociera do miejsca, w którym znajdują się drzwi od ulicy Leśnej.

Budynek warsztatów szkolnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia na teren sal dydaktycznych.

Do budynku prowadzą drzwi, od ulicy Ptasiej, które ze względu na specyfikę placówki są zamykane na klucz. Przy drzwiach znajduje się dzwonek informujący pracowników warsztatów o wizycie interesanta.

Po przejściu przez drzwi i skierowaniu się na lewo, interesant dociera do pomieszczenia, w którym znajduje się gabinet kierownika warsztatów a następnie, idąc korytarzem, do sal dydaktycznych.

Po przejściu przez drzwi i skierowaniu się na prawo interesant dociera do sal dydaktycznych umiejscowionych po prawej stronie korytarza.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Do parkingu prowadzi brama, od ulicy Ptasiej. Na parkingu nie ma miejsc wydzielonych dla niepełnosprawnych ale ilość stanowisk zabezpiecza w pełni potrzeby parkingowe.

Od strony parkingu do drzwi placówki, prowadzą schody bez wydzielonej platformy dla niepełnosprawnych.

 

Udogodnienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Po naciśnięciu ikony wózka ( w prawym górnym rogu) można wybrać następujące funkcje:

Powiększony kursor

Rodzaje kontrastu,

 • C1 – czarno - brązowy
 • C2 – czarno - niebieski
 • C3 – niebiesko - ciemnoniebieski
 • C4 skala szarości

Odstępy między znakami.

 • Zmień odstęp między literami

 

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony i zaznaczeniu żądanego tekstu przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

 

Polityka prywatności

Utworzono: marzec 2021r.

Przez: <JK>